Διαθέσιμα Μαθήματα

Η ίδρυση και η λειτουργία των Σχολών προπονητών καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 136 παρ. 6 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α21) «Μέχρι τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής των Προπονητών του άρθρου 31 παρ. 4 του παρόντος η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί με απόφαση και δαπάνες της να ιδρύει περιοδικές σχολές προπονητών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας των πιο πάνω σχολών, των προσόντων των υποψηφίων, καθώς και σε άλλο συναφές θέμα», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4170/2013 ¨Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις¨ «Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί με απόφασή της, κατόπιν αιτήματος και με δαπάνη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας να ιδρύει περιοδικές Σχολές Προπονητών. Με την ίδια απόφαση τα θέματα λειτουργίας κάθε σχολής, των προσόντων των υποψηφίων, του εκπαιδευτικού προσωπικού και κάθε άλλο συναφές θέμα. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται επίσης υποχρεωτικά: α) το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου που δε μπορεί να υπερβεί κατ’ ανώτατο όριο τα 250,00 ευρώ, καταβαλλόμενα ανταποδοτικά από κάθε υποψήφιο και β) η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών, καθώς και οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, που δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ελέγχει τα διπλώματα των περιοδικών Σχολών Προπονητών ως προς τη νομιμότητα τους, δύναται δε να ορίζει ομάδα εργασίας έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση της πιστής τήρησης όρων λειτουργίας της σχολής, όπως αυτοί καθορίζονται με την απόφαση λειτουργίας της. Στα μέλη των ομάδων αυτών δεν καταβάλλεται αποζημίωση.»


Διδάσκων: Δρ. Μουρτάκος Σταμάτης, MSc, Ph.D, Αθλητική Διαιτολογία, Διδάσκων την Προπονητική & ΔΙδακτική Ναυταθλητικών Δραστηριοτήτων ΣΕΦΑΑ, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διδάσκων: Δρ Μαριδάκη Μαρία, Μ.Sc, Ph.D.,  Εργοφυσιολογία, Καθηγήτρια Εργοφυσιολογίας,  Τομέας Αθλητιατρικής & Βιολογίας της Άσκησης, Σχολή Επιστημών ΦΑΑ, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διδάσκων:  Δρ Νάσσης Γεώργιος, Dipl, MSc, PhD, Εργοφυσιολογία,  Sports Science-Exercise Physiololgy

Course Image ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Διδάσκων Dr Ελένη ΜπέλαΑθλητίατρος - Ορθοπαιδικός


Διδάσκων: Μαυρόπουλος Άρης, Μεταπτυχιακό στην  Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή & Υποψήφιος Διδάκτωρ Υγρού Στίβου, Προπονητής Γ.Γ.Α.  Ά κατηγορίας, στην Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή.

Διδάσκων: Δρ Μανώλης Αδαμάκης, Μεταπτυχιακό & Διδακτορικό: Φυσική Αγωγή και Αθλητική Παιδαγωγική,  Lecturer in Education, Sport Studies and Physical Education, School of Education, University College Cork, Ireland.

Διδάσκων: Δρ Μανώλης Αδαμάκης, Μεταπτυχιακό & Διδακτορικό: Φυσική Αγωγή και Αθλητική Παιδαγωγική,  Lecturer in Education, Sport Studies and Physical Education, School of Education, University College Cork, Ireland.

Διοδάσκων: Δρ Κιάφφας Ζαχαρίας, ΜΑ, Διδακτορικό, Αθλητική Διοίκηση,  Ειδικό Διδακτικό & Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ), Τομέας Θεωρητικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών ΦΑΑ, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διδάσκων: Νεκτάριος Σταύρου, Επίκουρος Καθηγητής Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.